Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Investigation of the structural and functional reliability of the motion control and navigation system of a small spacecraft in the conditions of its multi-mode operation

Published: 24.11.2021

Authors: Pavlov A.N., Pavlov D.A., Kulakov A.Yu., Umarov A.B.

Published in issue: #11(119)/2021

DOI: 10.18698/2308-6033-2021-11-2128

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Design, construction and production of aircraft

In the course of the design, creation and application of complex multi-mode systems, which undoubtedly include the motion control system of small spacecraft for remote sensing of the Earth, when choosing the configuration of elements and connections between them, as well as the parameters of the system, it is advisable to explore the possibilities of using dynamic operation modes significantly affecting the structural and functional reliability of the system. Based on the new original concept of the parametric genome of the complex multi-mode object structure, introduced by the authors, the article describes the results of the studies of the influence of various options for activating the modes of operation on the structural and functional reliability of the motion control and navigation system of the small spacecraft “Aist-2D”. To assess the structural and functional reliability of the system under study integral indicators have been introduced. At the same time, the possibility of involving joint activation of the modes of operation, the equivalence of the intensities of utilizing the activation of the modes of operation and the homogeneity of the traffic control system were taken into account.


References
[1] Pavlov A.N. Informatika i avtomatizatsiya (Trudy SPIIRAN) — Informatics and Automation (SPIIRAS Proceedings), 2013, no. 5, pp. 143–168.
[2] Kirilin A.N., Akhmetov R.N., Shakhmatov E.V., Tkachenko S.I., Baklanov A.I., Salmin V.V., Semkin N.D., Tkachenko I.S., Goryachkin O.V. Opytno-tekhnologicheskiy malyy kosmicheskiy apparat «AIST-2D» [Experimental technological small spacecraft “AIST-2D”]. Samara, Samara Scientific Center of the RAS Publ., 2017, 324 p.
[3] Filatov A.V., Tkachenko I.S., Tugashev E.V., Sopchenko E.V. Matematicheskoe obespechenie sistemy upravleniya dvizheniyem malykh kosmicheskikh apparatov [Mathematical support for the motion control system of the small spacecraft]. Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii i molodezhnoy shkoly “Informatsionnye tekhnologii i nanotekhnologii” [Materials of the International Conference and youth school “Information technology and nanotechnology”]. Samara, Samarskiy nauchnyy tsentr RAN, 2015, pp. 290–294.
[4] Shipov M.G. Vestnik samarskogo universiteta. Aerokosmicheskaya tekhnika, tekhnologii i mashinostroenie — Vestnik of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering, 2019, vol. 18, no. 2, pp. 121–127.
[5] Polenin V.I., Ryabinin I.A., Svirin S.K., Gladkova I.A. Primenenie obshchego logiko–veroyatnostnogo metoda dlya analiza tekhnicheskikh, voennykh organizatsionno–funktsionalnykh sistem i vooruzhennogo protivoborstva: monografiya [Application of the general logical-probabilistic method for the analysis of technical, military organizational-functional systems and armed confrontation: monograph]. St. Petersburg, Saint Petersburgskoe regionalnoe otdelenie RAEN Publ., 2011, 416 p.
[6] Kalinov M.I., Rodionov V.A. Obosnovanie vybora ratsionalnogo varianta primeneniya malykh kosmicheskikh apparatov pri otkazakh otdelnykh elementov ikh bortovykh system [Justification of the choice of a rational option for the use of small spacecraft in case of failure of individual elements of their onboard systems]. IX Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya po imitatsionnomu modelirovaniyu i ego primeneniyu v nauke i promyshlennosti (IMMOD–2019): sbornik trudov [Proceedings of the IX All-Russian Scientific and Practical Conference on Simulation and Its Application in Science and Industry (IMMOD–2019)]. Ekaterinburg, Uralskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet Publ., 2019, pp. 434–438,
[7] Shipov M.G., Steklova A.A., Davydov A.A. Vestnik samarskogo universiteta. Aerokosmicheskaya tekhnika, tekhnologii i mashinostroenie — Vestnik of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 96–105.
[8] Belenky A.D., Vasilyev V.N., Semonov M.E. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM — Electromechanical matters. VNIIEM studies, 2018, vol. 167, no. 6, pp. 3–8.
[9] Bogov A.N., Sotnikov M.V., Voznyuk A.M. Kontrolno-rezervnaya skhema opredeleniya orientatsii dlya KA distantsionnogo zondirovaniya Zemli [Control and backup scheme for determining the orientation for the Earth remote sensing spacecraft]. Sbornik trudov molodozhnoy konferentsii FGUP KB Arsenal [Proceedings of the FSUE Design Bureau Arsenal Youth Conference]. St. Petersburg, FSUE “KB “Arsenal”, BSTU “Voenmekh” Publ., 2012, pp. 146–149.
[10] Mehdi Jafari. Aerospace Science and Technology, 2015, vol. 47, pp. 467–472.
[11] Pavlov A.N, Pavlov D.A., Vorotyagin V.N., Umarov A.V. Structural and functional analysis of supply chain reliability in the presence of demand fluctuations. Proceedings of the Workshop “Models and Methods for Researching Information Systems in Transport 2020” on the basis of the departments “Information and Computer Systems” and “Higher Mathematics” Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (MMRIST–2020 St. Petersburg, Russian Federation, Dec. 11–12, 2020). St. Petersburg, CEUR-WS Proceedings Publ., 2021, vol. 2803, pp. 61–66.
[12] Pavlov A.N., Pavlov D.A., Aleshin E.N., Vorotyagin V.N., Umarov A.B. Trudy Voyenno-kosmicheskoy akademii imeni A.F.Mozhayskogo — Proceedings of the Mozhaisky Military Space Academy, 2021, no. 677, pp. 186–194.